ViAQ stärker sitt miljöteam

ViAQ stärker sitt miljöteam

ViAQ kan med Martin Upmanis och Louise Brandts specialistkunskaper erbjuda exempelvis inventeringar i marin och limnisk miljö med provtagning och mätningar.

Visste du att …
det viktigaste ekosystemet som kan komma att påverkas vid arbeten i marina miljöer är ålgräsängar? I Sverige har vi fyra arter av sjögräs där ålgräs (Zostera marina) är det vanligaste. Ålgräsängar utgör uppväxtområde för olika fiskarter såsom torsk och ål. Det stabiliserar botten och på så sätt förhindras erosion. Två andra egenskaper, som aldrig varit viktigare än nu med tanke på alla klimatförändringar, är ålgräsets förmåga att ta upp näring och koldioxid.
Nya krav på byggherren
Inför och i samband med entreprenadverksamhet i vatten har myndigheter börjat ställa krav på byggherren. Kraven har sitt ursprung i olika direktiv för vatten liksom miljökvalitetsmål såsom ”Hav i balans” samt ”Levande kust och skärgård”. Dessa krav och mål syftar bland annat till att minska påverkan och belastning på akvatiska miljöer liksom att främja restaurering och/eller kompensering av exempelvis ålgräsängar.
Kontroller under byggskedet
Direktiv och miljömål gör sammantaget att myndigheter ställer krav på både privata och offentliga aktörer. Det kan innebära att inventeringar och mätningar ska utföras inför och under entrepre­nadskedet. Det kan även medföra krav på restaurering av ålgräsängar i anslutning till berört område eller på andra platser där ängar har förvunnit. Exempelvis kan man behöva inventera grunda mjukbottnar innan uppförande av bryggor alternativt anläggande av en småbåtshamn. Andra krav som kan ställas är kontroller i byggskedet såsom grumlingsmätningar och vattenprovtagning.
Vi erbjuder
Inför arbeten i akvatiska miljöer bistår vi med projektledning av tillståndsprocesser alternativt upprättande av anmälningar. I byggskedet kan vi agera byggledare inklusive genomföra de kontroller som krävs. Vi kan även vara behjälpliga med att inventera akvatiska miljöer och restaurera ålgräsängar. Exempel på vad som mer ingår i vårt erbjudande är följande;
  • Miljöstudier
  • Snorkelinventering av marina miljöer, inventering av förekomst av ålgräs
  • Vattenprovtagning
  • Sedimentprovtagning
  • Grumlingsmätningar
  • Tillståndsprocesser, dispenser, anmälningar, samråd
  • Byggledning miljö
  • Kompensationsrestaurering (återplantering av ålgräs)

I samarbete med våra partners kan vi även erbjuda helhetslösningar för marinbiologiska inven­teringar, sedimentprovtagning och botten­undersökningar i samband med entreprenadarbeten i vatten.

Vill du veta mer?

Välkommen att höra av dig till martin.upmanis@viaq.se alternativt louise.brandt@viaq.se

Olskroken planskildhet

Tel: +46 10-330 54 30 | E-post: info@viaq.se
Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg | Vaksalagatan 2, 753 20 Uppsala

 © ViAQ 2021