SKEPPSBROGARAGET

ViAQ bistår Göteborgs Stads Parkeringsaktiebolag med byggteknisk kompetens i rollen som Delprojektledare Bygg under projektering och genomförande av entreprenaden. 

Projektet syftar till att skapa en ny stor underjordisk parkeringsanläggning med ca 800 parkeringsplatser i två plan. Det är ett mycket tekniskt komplicerat projekt med avseende på grundläggning, logistik, närhet till Göta Älv och samordning med exploatörer av kvartersmark på anläggningens tak. 

Projektets pausades i tidig fas av byggskedet för fortsatt utredningsarbete avseende Skeppsbron som helhet, inom Göteborgs stad. 

Bild Kanozi 

Beställare: Göteborg Stads parkeringsbolag
Kontakt: Anders Berg