NEDSÄNKNING E45

ViAQ ansvarar för samordnande byggplatsuppföljning. Uppdraget går ut på att leda och samordna projektets uppföljning av entreprenörens arbeten. En utmanande uppgift i ett mycket komplext, stort anläggningsprojekt i tät stadsmiljö. 

Projektet E45 mellan Lilla Bommen och Marieholm är ett anläggningsprojekt i centrala Göteborg med syfte att anpassa E45 till de planer som finns för en ny älv- och bangårdsförbindelse, framtida utformning av Marieholmsmotet och exploatering av Gullbergsvass. Del av sträckan överdäckas och förbereds för exploatering ovan tunneltaket.  

Bild Trafikverket 

Beställare: Trafikverket
Kontakt: Anders Berg