Gång- och cykelvägar i Väst

I uppdrag för Trafikverket Investering Väst har ViAQ rollen som projektledare för genomförande av ett stort antal projekt avseende gång- och cykelvägar.

De projekt som ingår i uppdraget är av varierande storlek och i olika genomförandeskeden. Uppdraget kräver bred kompetens för att dels kunna hantera alla förekommande skeden så som vägplaneprocessen, projektering, upphandling och genomförande av entreprenad, men också många olika tekniska utmaningar beroende på vad respektive projekt innehåller.

Projekten drivs i samverkan med Västra Götalandsregionen, Region Halland och berörda kommuner.   

Beställare: Trafikverket
Kontakt: Anders Berg