FÖRSTUDIE MASSHANTERING

Omfattande skredsäkringsåtgärder kommer krävas längs delar av Göta älv och dess närområde. ViAQ har tillsammans med beställaren genomfört en workshop med ett antal intressenter samt upprättat en förstudierapport vilken belyser olika aspekter av kommande masshantering.

Beställare: SGI/Delegationen för Göta älv
Kontakt: Marie Börnell