Färjenäsparken

ViAQ byggleder på uppdrag av Göteborgs Stad anläggandet av Färjenäsparken, som är en ny stadspark på Hisingen i Göteborg. Parken är belägen vid Älvsborgsbrons landfäste på Hisingssidan. Färjenäsparken omfattar både miljöer i form av en grön stadspark med bland annat träd, gläntor och stora öppna gräsytor och delar med hårdgjorda ytor som möter Göta älv.  Platsen är kulturhistoriskt viktig. Här låg det första Göteborg och kopplingen till varvsindustrin är stark. 

Beställare: Göteborgs Stad
Kontakt: Anders Berg