BESTÄLLARSTÖD FÖRORENADE OMRÅDEN

ViAQ bistår kommunens Samhällsbyggnadsavdelning med hantering av ett flertal förorenade områden. Det innebär att granska utförda undersökningar, riskbedömningar, åtgärdsförslag etc. samt vara delaktig i upphandling och genomförande av saneringsarbeten. Objekten har omfattat skjutbana, båtuppställningsplatser, odlingsytor, brandstation m m.

Beställare: Sollentuna kommun
Kontakt: Marie Börnell