BEM

Ett nytt energi- och miljöcenter på Sobacken utanför Borås med bland annat avloppsreningsverk, kraftvärmevärk och rötgasanläggning. Anläggningen ska öka kapaciteten för avloppsreningen i framtiden, garantera fjärrvärmeleveranser, ge förnybar elproduktion etc. I satsningen ingår som ett projekt att projektera och bygga överföringsledningar för avloppsvatten, dricksvatten och fjärrvärme från Ryaverket och Gässlösa avloppsreningsverk i Borås till Sobacken. Där ingår även en utloppsledning från avloppsreningsverket till Viskan med tillhörande minikraftverk samt en pumpstation med mycket hög kapacitet. Överföringsledningarnas sträckning är cirka 10 km lång genom flera olika underlag. ViAQ har medverkat med projekteringsledare i Veidekkes projektorganisation under anbudsfasen och under en del av entreprenadens genomförande.

Beställare: BEM Beställare
Kontakt: Kontakt BEM