Byggnation av pumpstation. Bild: Borås Energi och Miljö

Referensuppdrag

Överföringsledningar Borås EMC

Borås Energi AB investerar mångmiljardbelopp i ett nytt energi- och miljöcenter på Sobacken utanför Borås. Anläggningen omfattar bland annat avloppsreningsverk, kraftvärmevärk och rötgasanläggning.

Målsättningarna med projektet är:

  • Ökad kapacitet för avloppsrening i framtiden.
  • Kapacitet att uppnå lagstadgade miljögränsvärden för avloppsvatten.
  • Garantera fjärrvärmeleveranser,
  • Förnybar elproduktion, motsvarande elanvändning för ca 3 000 normalhushåll.
  • Uppfylla Borås Stads miljömål för förnybar el.

I satsningen ingår som ett projekt att projektera och bygga överföringsledningar för avloppsvatten, dricksvatten och fjärrvärme från Ryaverket och Gässlösa avloppsreningsverk i Borås till Sobacken. Där ingår även en utloppsledning från avloppsreningsverket till Viskan med tillhörande minikraftverk samt en pumpstation med mycket hög kapacitet.

Överföringsledningarnas sträckning är cirka 10 km lång och löper genom plan ängsmark, kuperad skogsterräng, en stadspark och gatumiljö. Flera korsningspunkter med skyddsvärda vattendrag förekommer längs sträckan.

Projektet genomförs i form av en totalentreprenad med utökad samverkan, med Borås Energi och miljö som byggherre och Veidekke som entreprenör. Kontrakts-summan är i storleksordningen 400 Mkr..

ViAQ har medverkat med projekteringsledare i Veidekkes projektorganisation under anbudsfasen och under del av entreprenadens genomförande.

ViAQ har avslutat sitt uppdrag årsskiftet 2016-2017.

Projekteringsledning

Schaktarbeten för överföringsledningar. Bild: Borås Energi och Miljö
[lightbox]

Byggnation av ledningar Bild: Borås Energi och Miljö


Kontaktpersoner

Anders Berg
Tel. 010-330 54 30
E-mail anders.berg@viaq.se


[clear]

Se fler referensuppdrag

Visa fler