Hamnbanan Göteborg

Hamnbanan i Göteborg. Bild: Anders Berg

Referensuppdrag

Hamnbanan Göteborg, dubbelspår

Hamnbanan, järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige, är idag enkelspårig. För att klara det ökade kapacitetsbehovet byggs banan nu ut till dubbelspår längs del av sträckningen.

I projekt Hamnbanan ingår flera etapper. Just nu pågår projektering av delen mellan Eriksberg och Pölsebo, samt byggande av delen mellan Pölsebo och Skandiahamnen.

Eriksberg – Pölsebo
Delsträckan Eriksberg – Pölsebo avser utbyggnad i ny sträckning norr om nuvarande spår. Utbyggnaden sträcker sig från Eriksberg i öster, genom Bratteråsberget och Krokängsberget till Pölsebo i väster, där den ansluter till befintliga spår i höjd med Ivarsbergsmotet. Utbyggnaden omfattar en sträcka av cirka 1900 meter, genom delvis tät stadsbebyggelse, varav cirka 1100 meter går i berg- och betongtunnel. Öster om tunneln anläggs tråg och stödkonstruktioner för att ta upp höjdskillnader mot omgivande terräng. Väster om tunnelnanläggs höga tråg för att öka säkerheten och minska bullret för kringboende, dessutom minskar det markintrånget. Den befintliga järnvägen ska rivas, liksom bangården vid Pölsebo. Nya anslutningar skapas till de befintliga industrispåren mot Skarvik och Rya.

Pölsebo – Skandiahamnen
Delsträckan Pölsebo – Skandiahamnen omfattar en cirka 1500 meter lång utbyggnad till dubbelspår genom att ett nytt spår byggs söder om det befintliga. Spåret börjar i öster i höjd med Ivarsbergsmotet och ansluter i väster till befintligt spår innan plankorsningen med Oljevägen. Det nya spåret går genom industrimark och följer befintligt spår. På en sträcka av cirka 200 meter går spåret i bergskärning. Utbyggnaden kräver ett stort antal ledningsomläggningar samt att en ny bro byggs över en befintlig rörgata.

ViAQ har haft olika roller i projektet under olika faser av genomförandet. Under arbetet med systemhandling och järnvägsplan medverkade vi i Trafikverkets projektorganisation med projekteringsledning och produktionsanpassning. Därefter har vi varit delaktiga i projektet som byggledare.

Byggledning, Projekteringsledning

Hamnbanan Göteborg
[lightbox]

Hamnbanan Göteborg


Kontaktpersoner

Anders Berg
Tel. 010-330 54 30
E-mail anders.berg@viaq.se

Martin Sandklef

Martin Sandklef
Tel. 010-330 54 36
E-mail martin.sandklef@viaq.se


[clear]

Se fler referensuppdrag

Visa fler