ViAQ bidrar till kunskapshöjning om invasiva arter

gul skunkkalla

ViAQ har tillsammans med PEAB och Veidekke, med bidrag från SBUF, tagit fram en förstudierapport om invasiva arter i bygg- och anläggningsbranschen. Syftet är att sprida kunskap om ett urval av dessa arter, lagstiftningen som kringgärdar dessa, samt problem och möjligheter vid hanteringen i samband med genomförande av markentreprenader.

Varför är detta viktigt?
– Invasiva främmande arter riskerar att påverka delar av de ekosystem där de har etablerat sig. Exempelvis kan växtplatser för inhemsk flora slås ut och den biologiska mångfalden påverkas negativt.  Risken för spridning har i branschen identifierats som en kritisk utmaning som är i behov av åtgärder, berättar Marie Börnell, miljöspecialist på ViAQ.

Har spridningen ökat de senaste åren?
-Oförsiktig hantering exempelvis i samband med schakt och masshantering kan vara en bidragande orsak till uppkomst av nya växtplatser. Ju fler som blir medvetna om problemet och registrerar fyndplatser i Artportalen desto mer kunskap sprids om var dessa arter finns samt hur de sprids. 

Hur stor är kunskapen idag?
-Med undantag från personer som jobbar inom miljöområdet bedöms kunskapsnivån vara relativt låg. Den otydlighet och brist på erfarenhet som finns i branschen idag vad gäller hantering av invasiva växter kan även innebära en risk för förseningar av tidplaner och ökade kostnader i projekten.

Hur hoppas ni att rapporten kan bidra?
-Vi hoppas att rapporten ska öka medvetenheten om vilka dessa växter är,  vilka lagkrav som gäller, vilken myndigheten som ansvarar för vad samt framförallt att bidra till att praktiska erfarenheter sprids vad gäller hantering och åtgärder i byggskedet. Vi hoppas också på att den hjälper till att utforma rutiner för ett mer miljö- och kostnadseffektivt sätt att bedriva markarbeten där hantering av dessa växter ingår.

Olskroken planskildhet

Tel: +46 10-330 54 30 | E-post: info@viaq.se
Stora Badhusgatan 18-20, 411 21 Göteborg | Vaksalagatan 2, 753 20 Uppsala

 © ViAQ 2021